НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

DESIGN
Обучението включва техники и технологии, необходими за проектиране на една работеща мрежа. Включените методи и подходи за изграждане на една мрежова архитектура ви позволяват да извършите начален, междинен и детайлен дизайн на мрежовата инфраструктура, която да поддържа желаните мрежови решения ведно с интелигентните мрежови услуги, за постигането на една ефективна производителност, мащабируемост и наличност. Също така, прилагайки солидни модели на мрежови решения на Cisco и препоръчани дизайнерски практики, осигурявате жизнеспособни, стабилни корпоративни архитектурни мрежови решения.

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

CCNA Design

Designing Cisco Internetwork Solutions (DESGN)

CCNP Design (ARCH)

Designing Cisco Network Service Architectures
CLOUD
Поредицата от обучения обхваща знания и умения за изграждане и управление на облачни архитектури. Изучават се унифицирани системи, включващи физическа и виртуална мрежова архитектура на центрове за данни, унифицирани масиви от данни и имплементиране на цялостни интегрирани инфраструктурни решения. Разглеждат се технологиите и най-добрите практики, необходими за автоматизиране и управление на частна и хибридна облачна инфраструктура.

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

Automating Cisco Cloud

Automating the Cisco Enterprise Cloud (CLDAUT)

Designing the Cisco Cloud

Designing the Cisco Cloud (CLDDES)

CCNA Cloud (CLDFND)

Understanding Cisco Cloud Fundamentals

CCNA Cloud (CLDADM)

Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM)

Implementing CISCO CLOUD

Implementing and Troubleshooting the Cisco Cloud Infrastructure (CLDINF)
WIRELESS
Обучението ви подготвя как да използвате, позиционирате, планирате, внедрявате, управлявате за безжични мрежи. Ще се научите как да проектирате, инсталирате, конфигурирате, наблюдавате и изпълнявате основни задачи за отстраняване на проблеми в безжичните мрежи. Обученията ви предоставят и информация за внедряване на безжични мрежи с помощта на контролери и унифицирани комутаторни архитектури, политики и най-добри практики, както и осигуряване на правилното прилагане на стандартите за мобилност и правилната конфигурация на всички аспекти на безжичните компоненти.

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

CCNP Wireless (WIDESIGN)

Designing Cisco Wireless Enterprise Networks (WIDESIGN) v1.1

CCNP Wireless (WIDEPLOY)

Deploying Cisco Wireless Enterprise Networks (WIDEPLOY) v1.1

CCNA Wireless

CISCO WIRELESS WIFUND Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials
DATA CENTER
Обучението обхваща основополагащи знания и умения за технологии, използвани в изчислителните центрове за данни. Ще овладеете техники за проектиране и внедряване на инфраструктурни архитектури на центровете за данни, включващи рутиращите и комутиращи технологии в мрежите, виртуализация, свързаности на масиви за съхранение, програмируемост и мониторинг, и инструменти за управление.

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

CCNP DC (DCVAI)

Implementing Cisco Data Center Virtualization and Automation

CCNP DC (DCUCI)

Implementing Cisco Data Center Unified Computing

CCNP DC (DCII)

Implementing Cisco Data Center Infrastructure

CCNP DC (DCID)

Designing Cisco Data Center Infrastructure

CCNA DC (DCICT)

Introducing Cisco Data Center Technologies

CCNA DC (DCICN)

Introducing Cisco Data Center Networking
SECURITY
Обученията включват имплементиране на технологии и решения за осигуряване на сигурност и защита на данните и услугите в мрежова инфраструктура. Разглеждат се видовете решения за осигуряване на отдалечен достъп, конфигуриране и отстраняване на проблеми. Разглеждат се и видовете заплахи и уязвими места в мрежовите архитектури и услуги, както и начините, и техниките за осигуряването на защитата.

НИВО

ASSOCIATE PROFESSIONAL

CCNP Security (SIMOS)

Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS)

CCNP Security (SENSS)

Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)

CCNP Security (SISAS)

Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)
CCNP ROUTING & SWITCHING
Обучението за ROUTE, SWITCH и TSHOOT ви предоставя изчерпателен поглед върху корпоративни мрежови концепции и технологии, прилагането им на практика и как да се отстраняват проблемите. Нещо повече, тя ви предоставя задълбочено обучение за техниките на маршрутизация и комутация в сложните и големи конвергирани мрежи на компаниите . Изградена на основата на учебната програма CCNA Routing and Switching, тя се занимава с огромните предизвикателства и възможности за комплексни равноспоставени мрежи и клиент-сървър мрежи. Cisco CCNP R&S сертифицирането означава по-голяма конкурентноспособност на пазара на труда и по-високо заплащане!

НИВО

PROFESSIONAL

CCNP Tshoot

CCNP TSHOOT Course Description Maintain and monitor network performance

CCNP Switch

CCNP SWITCH Course Description Implement VLAN based solution, given

CCNP Route

Course Outline: Implement an EIGRP based solution, given a
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Всеки от курсовете е с продължителност по 40 уч.ч.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ:


Сертификационните изпити се провеждат в Pearson VUE тест центъра на НБУ.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ: