ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

Сертификатът е за всеки, който иска да оцени компютърните си умения, да удостовери компетентността си в информационните технологии и да ги доразвива. Придобиването на Европейски сертификат за компютърни умения ( ECDL / ICDL ) гарантира по безспорен начин знанията и уменията ви.
Днес, компютърни умения са все по-важни за хората във всички сфери на живота. ECDL е сертификат за информационни технологии за всички граждани. Той е предназначен за тези, които трябва или желаят да знаят как да използват персонален компютър. Той е подходящ за хора от всяка работа, дисциплина, за хора, навлизащи на пазара на труда, и е предназначен за хора от всички възрасти.

 

Сертификатът ECDL се състои от набор от модули. За всеки модул е публикувано описание за изискваните умения в съответните области, които се потвърждават с полагането на тест. ECDL дава възможност да се развивате и да удостоверите компютърните си умения в различни области.

Модул 1 - Компютърни oснови Модул 2 - Мрежови oснови Модул 3 - Текстообработка Модул 4 - Електронни таблици Модул 5 - Работа с База Данни Модул 6 - Презентации Модул 7 - Онлайн Сътрудничество Модул 8 - Планиране на проекти Модул 9 - Редактиране на изображения Модул 10 - Уеб редактиране

Модул 1 - Компютърни oснови

Модул 1 – Компютърни oснови

Този модул представя основните понятия и умения, свързани с използването на компютри, създаването и управлението на файлове, мрежите и сигурността на данните. Кандидатите е необходимо да знаят основните понятия свързани с ИКТ като:

 • Включване и изключване на компютър.
 • Използване на основните елементи на работния екран – икони и прозорци.
 • Регулиране на основните настройки на операционната система и използване на вградените помощни функции.
 • Създаване на документ и отпечатване.
 • Разбиране на основните концепции за управление на файл, както и ефективното организиране на файлове и папки.
 • Разбиране на основните понятия за съхранение на информация и използване на програми за компресиране и разархивиране на големи файлове.
 • Разбиране на основните мрежови концепции и възможности за свързване, както и познания за
 • Разбиране значението на защитата на информация и устройства от зловреден софтуер, и архивиране на данни.
 • Основни изисквания за безопасност и здраве при работа с компютър. Ефективно екологично използване на технологиите –залени ИТ

Модул 2 - Мрежови oснови

Модул 2 – Мрежови oснови

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с Интернет сърфиране, ефективно търсене на информация, онлайн комуникация и използване на електронна поща.

 • Разбиране на понятието Интернет сърфиране и запознаване с основните мерки за онлайн сигурност.
 • Ефективна работа с уеб браузър и управление на настройки, отметки.
 • Ефективно търсене на информация в Интернет.
 • Разбиране на ключови въпроси свързани с авторското право и защитата на данни.
 • Разбиране на основни концепции свързани с виртуални общества, комуникация и електронна поща.
 • Настройки на електронна поща, изпращане и получаване на електронни съобщения.
 • Организиране и търсене на електронни съобщения, работа с календари.

Модул 3 - Текстообработка

Модул 3 – Текстообработка

Този модул съдържа основните понятия и умения за работа с текстообработваща програма, създаване на писма и документи.

Изисквания към изпитвания:

 • Работа с текстови документи и запазването им в различни файлови формати.
 • Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
 • Създаване, форматиране и редактиране на текстови документи, както и подготвянето им за споделяне и разпространение.
 • Прилагане на различни формати към документите с цел тяхното подобряване преди разпространение.
 • Вмъкване на таблици, снимки и обекти в текстови документи.
 • Използване опцията за подготовка на документи като обединени писма (Mail Merge).
 • Умения за допълнителни настройки на страниците от документа и проверка на правописа преди окончателното отпечатване на документа.

Модул 4 - Електронни таблици

Модул 4 – Електронни таблици

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с разбирането на понятието електронни таблици и демонстриране на способност за работа с тях.

Изисквания към изпитвания:

 • Въвеждане на данни в електронна таблица и запазване в различни файлови формати.
 • Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
 • Създаване на работни листове, селектиране, сортиране, копиране, преместване, изтриване на данни и др.
 • Форматиране и оформяне на електронни таблици, редактиране на редове и колони, действия с работни листове – копиране, преместване, изтриване преименуване.
 • Умения за използване на най-често употребяваните функции и създаване на математически и логически формули. Разпознаване на съобщенията за грешки при изчисления.
 • Числови и текстови формати на данните в клетките.
 • Умения за представяне на данните в диаграми. Форматиране на диаграми и графични обекти.
 • Допълнителни настройки на страниците преди окончателното отпечатване на документа. Проверка на правописа

Модул 5 - Работа с База Данни

Модул 5 – Работа с База Данни

Този модул съдържа основните понятия и умения, свързани с разбирането на понятието „бази данни“  и демонстриране на способност за работа с тях.

Изисквания към изпитвания:

 • Разбиране понятието база данни, как е организирана и как се управлява.
 • Създаване на несложна база данни и преглед на съдържанието по различни начини.
 •  Създаване на таблици, заявки, форми и отчети в базата данни.  Оределяне и видоизменяне полетата и техните свойства. Въвеждане и редактиране на данни в таблица, както и създаване взаимовръзки между таблиците в базата данни.
 • · Свързване на таблиците и ползване на информацията в базата данни, чрез помощните инструменти за филтриране и сортиране на данни.
 • · Създаване на форма, въвеждане, модифициране и изтриване на записи и данни в нея. Умение да създава, променя и пуска заявки, както и да променя създадените такива.
 • Създаване на отчет и подготовката му за разпространение.

Модул 6 - Презентации

Модул 6 – Презентации

Този модул съдържа основните понятия и умения за компетентна работа с презентационнен софтуер

 •  Работа с презентации и запазването им в различни файлови формати.
  •  Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
  •  Познаване на различните изгледи на презентация и познания кога да бъдат прилагани; познаване и използване на различните изгледи на слайдовете, за целите на презентирането им с мултимедия или печат.
  •  Добавяне, редактиране и форматиране на текст, изображения, картинки и графики в презентацията; задаване на заглавие на всеки от слайдовете.
 •  Създаване и форматиране на таблици и диаграми, използвайки анимационните и графичните ефекти, така, че информацията да бъде максимално добре онагледена.
 •  Прилагане на анимации и допълнителни настройки на слайдове от презентацията, както и да прави проверка на правописа, преди окончателното им отпечатване.

Модул 7 - Онлайн Сътрудничество

Модул 7 – Онлайн Сътрудничество

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с употребата на инструменти за онлайн сътрудничество като: съхранение на данни, приложения за продуктивност, календари, социални медии, уеб събития, учебна среда и мобилни технологии.

Изисквания към изпитвания:

 • Разбиране на ключови понятия, свързани с онлайн сътрудничество и „изчисления в облак“ (cloud computing)
 • Настройване и подготовка на профили за онлайн сътрудничество
 • Онлайн съхранение на данни (storage) и употреба на приложения за уеб продуктивност за целите на сътрудничеството
 • Употреба на онлайн и мобилни календари за управление и планиране на дейности
 • Сътрудничество чрез взаимодействие в социални мрежи (social networks), блогове (blogs) и уики (wikis)
 • Планиране и водене на онлайн събития (online meetings) и употреба на онлайн учебна среда (learning environment)
 • Разбиране на ключови мобилни технологии и употреба на средства като: електронна поща, приложения и синхронизация (synchronization)

Модул 8 - Планиране на проекти

Модул 8 – Планиране на проекти

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с употребата на софтуер за управление на проекти, за подготовка, планиране и наблюдение на проекти, в това число планиране и управление на време, разходи, задачи и ресурси.

Изисквания към изпитвания:

 • Разбиране на ключови понятия, свързани с управление на проекти
 • Употреба на приложения за управление на проекти за създаване на нов проект и поддръжка на съществуващ
 • Създаване и планиране на задачи, добавяне на ограничения и крайни срокове на проекта
 • Определяне на разходи и създаване и определяне на ресурси към задачи
 • Преглед на критичния път, наблюдаване на прогрес и пренасрочване на работа
 • Подготовка за печат, включително диаграми и отчети

Модул 9 - Редактиране на изображения

Модул 9 – Редактиране на изображения

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с работа с дигитални изображения. Той дава и съществена информация при използване на приложения за редактиране на изображения, повишаване качеството на изображенията, прилагане на ефекти и подготовка за печат и публикуване.

Изисквания към изпитвания:

 • Познаване на основните похвати при използване на дигитални изображения и разбиране на опциите на графичните формати и понятия, свързани с цвят.
 • Отваряне на съществуващи изображения, съхраняване на изображения в различни формати и задаавне на различниопции на изображенията
 • Използване на вградени опции като показване на ленти с инструменти и палитри за повишаване на продуктивността
 • Улавяне и съхраняване на изображения, използване на различни инструменти за селектиране, както и обработване на изображения
 • Създаване и използване на слоеве, работа с текст, използване на ефекти и филтри, използване на инструменти за чертане и рисуване
 • Подготвяне на изображения за печат и издаване

Модул 10 - Уеб редактиране

Модул 10 – Уеб редактиране

Този модул представя най-важните понятия и умения, свързани с разбиране на ключовите понятия при уеб публикуване, както и създаване, качване и поддържане на статичен уебсайт.

Изисквания към изпитвания:

 • Разбиране на ключови уеб понятия и термини
 • Знание за основните принципи на HTML (HyperText Markup Language) и употреба на основните HTML маркиращи тагове (tags) за работа по изгледа на една уеб страница
 • Употреба на приложение за уеб авторство (web authoring) за създаване на дизайн и формат на уеб страници, форматиране на текст и работа с хипервръзки (hyperlinks) и таблици
 • Познаване и употреба на основните уеб формати за изображения и създаване на електронна форма в уеб страница
 • Разбиране и употреба на CSS (Cascading Style Sheets)
 • Подготовка на уеб страници за публикуване на уеб сървър
Документи за кандидатстване:

 

Начини на провеждане на обучението:

Обученията се провеждат в дистанционна или онлайн форма от сертифицирани инструктори.
Курсовете в онлайн форма стартират при сформиране на група.

Сертификационни изпити:

Тестове за придобиване на сертификат ECDL се провеждат всеки ден в ИТ Трейнинг центъра на НБУ.

Продължителност на обучението:
Продължителността на обучението е 30 уч.ч.

 

Такса обучение:

Такси:

Обучение – 200 лв.
Карта за умения (Skills card) – 75 лв.
Явяване на ECDL тест за един модул – 50 лв.
ECDL сертификат – 50 лв.

Примерни тестове за упражнение

Кликнете върху съответният модул за да изтеглите примерния тест за упражнение преди явяване на сертификационен тест.

БАЗОВИ МОДУЛИ:
Computer Essentials
Онлайн основи
Тестообработка
Електронни таблици

ECDL START сертификат се придобива след успешно издържани четирите теста към базовите модули.,

СТАНДАРТНИ МОДУЛИ:
Презентации
Presentation
Онлайн сътрудничество

ECDL CORE сертификат, се придобива след успешно издържани базови тестовете плюс три теста към стандартни модули.

 

Допълнителни примерни тестове за подготовка за седемте модула.

Примерни тестове.

ECDL в НБУ

ЕСДЛ сертификатът се акредитира за студентите на НБУ вместо изпита по ООК компютърни технологии.